Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

  1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  2. Marketingactiviteiten
  3. Beveiliging en bewaring; datalekken
  4. Uw rechten
  5. Contactgegevens
  6. Aanpassen privacyverklaring

1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de WSP Systems BV verwerkt voor met name het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met WSP Systems BV, maar ook om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving. Deze overeenkomsten betreffen in het bijzonder die met ons personeel, zzp’ers, leveranciers, dienstverleners en klanten (waarbij tevens ten behoeve van die klanten gegevens van hun eigen klanten kunnen worden verwerkt). Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats in het kader van wet- en regelgeving (zoals aan de Belastingdienst voor ons personeel) en voor het uitvoeren van de overeenkomsten om goederen en diensten te verkrijgen, te ontwikkelen en te leveren, alsmede service en support te bieden.

2. Marketingactiviteiten

WSP Systems BV houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Een voorbeeld hiervan is het communiceren met klanten over nieuwe producten, diensten e.d.

3. Beveiliging en bewaring; datalekken

WSP Systems BV beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5. De bewaartermijnen voor een aantal persoonsgegevens zijn conform de wettelijke voorschriften dan wel afhankelijk van de relevantie van die gegevens voor de operationele gang van zaken. WSP Systems BV is gehouden datalekken te registreren en te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens/betrokkenen, indien hiervoor aanleiding is.

4. Uw rechten

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen, mits niet strijdig met de uitvoering van aangegane overeenkomsten. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

WSP Systems BV

Industrieweg Noord 12
3958 VT Amerongen
Nederland
+31 (0)343 48 15 80
[email protected]

6. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.wspsystems.com) worden gepubliceerd.